KURUMSAL

Santral Enerji Hakkında

Santral Enerji dünyada ve ülkemizde her geçen yıl önemi artan güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi santrallerine (GES) yönelik proje geliştirme aşamasından finansmana, santralin kurulumundan işletmesine kadar müşterilerine bütüncül hizmet sunmaktadır.

Şirket kurucularından Sun-Unlimited A.Ş. 2017 yılından itibaren güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösterirken Türkiye, Lübnan, Tunus ve Afganistan dahil olmak üzere 350MW’ın üzerinde projede yer almıştır. Aynı zamanda birçok yatırımcı ve müteahhit şirkete yatırım danışmanlığı, kontrat yönetimi, teknik şartname hazırlanması, inşaat dönemi saha denetimi, ihale danışmanlığı, müşteri ilişkileri yönetimi ve proje geliştirme konularında hizmet sağlamaya devam etmektedir.

Santral Enerji uçtan uca hizmet politikasını benimsemiş, hizmet verdiği müşterilerin GES ile ilgili tüm resmi ve bürokratik hizmetlerini sağlamakta, proje tasarımını ve kurulumu TSE ve uluslararası IEC standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. Kurulum sonrası ise uzaktan izleme ile santralin üretimini takip etmekte, periyodik bakım ve onarım işlerini sağlamaktadır.

Şirketimiz ayrıca tasarruf paylaşımı (ESCO) ve uzun vadeli satış sözleşmeleri ile müşterilerine esnek ve hızlı finansman sağlamaktadır.

Ana iş kolu olan güneş enerjisine ek olarak I-REC sertifikalı yeşil enerji dahil olmak üzere elektrik ticareti faaliyetlerini sürdürmektedir.

2023 yılı başında Birleşim Mühendislik ailesine katılan Santral Enerji, aynı yıl Makedonya temsilciliğini de açarak Avrupa’dan Ortadoğu’ya uzanan geniş coğrafyadaki hizmetlerine yoğunluk vererek devam etmektedir.

Santral Enerji’nin Birleşim Mühendislik ailesine katılmasıyla, mekanik ve elektrik taahhüt alanında 20 yılı aşkın olan Birleşim tecrübesiyle ‘’Elektrik Üretim Taahhüdü-EPC’’ alanında bütüncül mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

santral_enerji

İSG Yönetim Sisteminin; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların şartları, şartname gerekleri, müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonun oluşturarak yapılandırılması.

santral_enerji

İSG çalışmaları kapsamında üst yönetim tarafından her türlü kaynağın tahsis edilerek, çalışanlarımız ile birlikte alt yüklenici ve tedarikçi firma elemanlarının eğitimlerle bilinçlendirilmesi.

santral_enerji

Tüm çalışanların yaptığı işe uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerinin yürütülmesi.

santral_enerji

İSG Yönetim Sisteminin; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların şartları, şartname gerekleri, müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonun oluşturarak yapılandırılması.

santral_enerji

Tüm çalışanların katılımıyla; uygun iş ortamı hazırlanarak, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik riskler en aza indirilip, yönetim sistemi geliştirilerek sürekliliği sağlanması. rarak yapılandırılması.

Çevre Politikalarımız

santral_enerji

Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulması.

santral_enerji

Üretilen atıkların, doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi.

santral_enerji

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çevre konusunda bilinçlendirilmesi.

Kalite Politikalarımız

santral_enerji

Proje, imalat, montaj ve diğer hizmetler ile azami seviyede müşteri memnuniyetinin sağlanması.

santral_enerji

Teknolojiyi sürekli takip ederek her zaman rakiplerinden önde olma isteğinin oluşturulması.

santral_enerji

Hizmetlerin zamanında, emniyetli, ekonomik bir şekilde ve kaliteden ödün verilmeden gerçekleştirilmesi.

santral_enerji

Çevre ve İSG mevzuatına uygun olarak doğaya saygılı olunması, çalışanları için sağlıklı ve güvenli iş ortamının sağlanması.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Şirketimizde üretilen her türlü bilgilerin yasal mevzuat ışığında ve risk metotları kullanılarak “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesi amacıyla;

santral_enerji

Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek.

santral_enerji

Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak.

santral_enerji

Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek.

santral_enerji

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek.

santral_enerji

Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek ana politikamızdır.

Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ve bağlı ortaklığı  Solar Santral Enerji A.Ş. (Bundan sonra Grup olarak anılacaktır), paydaşlarıyla olan ilişkilerinde şeffaf, adil ve hesap verebilir olmayı benimsemektedir. Faaliyetlerini yürütürken, ilgili mevzuata, sözleşmesel taahhütlerine uymakta, “Etik İlkeleri” çerçevesinde hareket etmekte ve tüm çalışmalarında etik değerlere bağlılığı önkoşul saymaktadır.

Etik Kurallarımızın amacı, dürüstlük, doğruluk ve doğru olanı yapma kültürümüzü sürdürecek ilkeleri ortaya koymaktır. Grubumuz sosyal sorumluluğunun, sosyal ve ekonomik hayattaki rolünün bilincinde olup, faaliyetini sürdürürken toplumun ve ekonominin gelişmesi amacını da göz önünde bulundurmaktadır.
Kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir şirket yapısı oluşturabilmenin temel göstergelerinden birisi de, işletmelerde bireylerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken etik davranmaları ve bu davranışlarını iyileştirerek kurumsal yönetim kültürünün oluşmasına da katkıda bulunmalarıdır.

Grubumuz Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri, “Birleşim Mühendislik A.Ş. ve Solar Santral Enerji A.Ş.” ile bunlar adına hareket eden tüm üçüncü tarafları ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Dürüstlük

Kurum içi ve kurum dışı tüm ilişki ve iş süreçlerimizde dürüstlük prensibi esastır. Çalışanlarımızla ve faaliyetlerimiz kapsamında temas ettiğimiz ya da etkileşim içerisinde olduğumuz kişi, kurum, kuruluş ve taraflar, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, potansiyel çalışanlar, yatırımcılar, analistler, sivil toplum ve kamu kuruluşları vb. tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Gizlilik ve Gizli Bilgilerin Korunması Politikası

Bilgi, şirketlerin hedeflerini gerçekleştirme yolunda faydalanacağı en önemli varlıklardan biridir. Bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması her çalışanımızın ortak sorumluluğundadır.
Gizli bilgi, bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla;

Birleşim Grup Şirketleri’ne ait fikri mülkiyet hakları ve her türlü yeniliğin yanı sıra personelin yazdığı, geliştirdiği veya uygulamaya aldığı veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, iş süreçleri ile iş planları (pazarlama, ürün, teknik), iş stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel özlük bilgileri, müşteri listeleri, fiyat, ürün tasarımları, yöntem bilgisi (know-how), şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimlik bilgileri, tedarikçilere ilişkin bilgiler ve benzeri her türlü yazılı, grafik veya okunabilir bilgileri içerir.

Bu tür bilgiler yalnızca işin ve görevin gerektirdiği profesyonel amaçlarla yasa ve mevzuata uygun olarak kullanılır ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşılır. 

santral_enerji

Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.

santral_enerji

Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrif edilemez. Bilgilerin saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır.

santral_enerji

Gizli dosyalar Şirket dışına çıkarılamaz. Şirket dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.

santral_enerji

Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.

santral_enerji

Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.

Gizlilikle ilgili yukarıdaki etik yükümlülükler, herhangi bir nedenle işten ayrılan çalışanlar için Şirket’ten ayrıldıktan sonraki dönem için de devam eder.

Çıkar Çatışmasından Kaçınma

Bireysel çıkarlar ile Grup veya ilişkili kişi ve kurumların çıkarlarının çatışabileceği durumlar gözetilir ve önlenir. Grup çalışanları görevlerini yerine getirirken, kurumun öz çıkarlarını her şeyden üstün tutar, kurum kaynaklarını veya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Başlıca çıkar çatışması oluşturabilecek davranışlar aşağıda belirtilmiştir.

santral_enerji

Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personel bu bilgileri başkalarına açıklayamaz veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunamaz.

santral_enerji

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili mevzuata uygun hareket edilir.

santral_enerji

Kendi ve yakınları lehine işlem yapma.

santral_enerji

Hediye kabul etme ve verme.

santral_enerji

Siyasi faaliyetler

santral_enerji

İşten ayrılan personelin Grup Şirketleri ile dolaylı yoldan iş yapmaları.

santral_enerji

Toplum ahlakına aykırı davranışlar.

santral_enerji

Ticari sırları kullanarak Şirket hissesi ile işlem yapma vb.

Tüm Grup çalışanları kurumun kaynaklarını kötüye kullanmamaya, Grubun adını ve itibarını korumaya azami özeni gösterir.

SORUMLULUK

Grubumuz iş faaliyetlerinde sorumluluk bilinci içinde hareket eder. Devletine karşı yasal yükümlülüklere dair sorumlulukların yanı sıra, yatırımcılarına, müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı aşağıda sıralanan sorumlulukları yerine getirmeye azami özen gösterir.

Yasal Sorumluluklarımız

Grubumuz her türlü faaliyetinde yasalara ve ilgili mevzuata uygun hareket eder. Bu faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve muhafaza edilir. Grubumuz tarafından kamuya açıklanacak ve yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dipnotlar yasalara, mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak azami titizlikle, doğru ve şeffaf olarak hazırlanır, ilgililere tam ve anlaşılır şekilde zamanında verilir.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Grup çalışanlarımız işini yaparken, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerinin en kısa zamanda, en doğru şekilde karşılanması ve en iyi iş kalitesi ile memnun edilmeleri gerektiğinin bilincindedir. Bu kapsamda müşterilerimizle olan ilişkilerde saygılı, onurlu, nazik, dürüst, eşit ve adil davranılır. Müşteri bilgilerinin gizliliği konusunda hassas şekilde hareket edilir.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Grubumuz; çalışanlarına tarafsız, önyargısız ve adil davranır, bütün çalışanlarımızın sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş ortamında çalışması için gereken özeni gösterir. Tüm çalışanlarımıza gerek işe almada ve gerekse kariyer gelişiminde ırk, din, cinsiyet, görev ve unvana bakmaksızın fırsat eşitliği tanınır. Çalışanlarımızın performansına olumlu katkıda bulunması amacıyla kişisel gelişimleri için gerekli olanakların sağlanmasına özen gösterilir.


Çalışanlarımızın bağlı oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir. Ayrıca,

santral_enerji

Adil ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi.

santral_enerji

İşyerinde saygı ve özel hayatın gizliliği.

santral_enerji

Taciz ve psikolojik bezdirme vb. konular ile ilgili bir aykırılık sezdiği anda çalışanına her zaman destek olur.

Yatırımcılara Karşı Sorumluluklarımız

Tüm faaliyetlerimizde Grup değerinin artırılması hedeflenir. Grup faaliyetlerimiz; şeffaflık, hesap verilebilirlik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütülür. Bu hususlar dikkate alınarak, yasalar ve mevzuat çerçevesinde kamuya ve hissedarlarımıza yaptığımız açıklamalarda Şirket’in mali tabloları, stratejileri, yatırımları ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi verilir.

Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları vb. kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler, ilgili Şirket içi yönetmeliklerle düzenlenir, görev verilmedikçe Grubu temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunulmaz.
Grup kaynakları verimli ve etkin kullanılır, israftan kaçınılır. Kısa vadeli hedefler ile uzun vadeli başarı arasındaki denge gözetilir.

Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Grubumuz, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara dürüst, adil, saygılı ve iyi niyet kuralları çerçevesinde davranır, yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirir. İş yaptığı kişi ve kuruluşların bilgilerinin gizliliği konusunda hassas şekilde hareket eder.

Çevre ve Topluma Karşı Sorumluluklarımız

Grubumuz, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder. Çalışanlarımızın, faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınır, çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyar.

Faaliyet gösterdiği tüm iş alanlarında, çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket eder ve çevre kirliliğini önleyici tedbirler alır.

Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutar. Üretilen atıkların, doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf eder. Doğal kaynakların kullanımını azaltarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterir.

Birleşim Mühendislik ve Bağlı Ortaklığı Solar Santral Enerji  Adlarına Karşı Sorumluluklarımız

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Bu bağlamda:

santral_enerji

Hizmetlerimizi Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

santral_enerji

Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız.

santral_enerji

Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

santral_enerji

Kamu önünde ve dinleyenlerin Şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece Şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

santral_enerji

Sosyal paylaşım sitelerinde, bloglarda, forumlarda, e-posta gruplarında yaptıkları paylaşımlarda, üçüncü taraflar tarafından Grubu temsilen paylaşımda bulunulduğu izlenimini doğuracak nitelikte ifadelerden kaçınırız.

santral_enerji

Grup Şirketlerimizi risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda, öncelikli olarak uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.

santral_enerji

Şirket varlıklarının korunmasında hassasiyet gösteririz. Grup varlıklarının kaybedilmesi, hasara uğratılması, hatalı kullanımı ve israfından kaçınırız.

santral_enerji

Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları ve olanaklarını Şirket işleri dışında kullanmayız.

UYGULAMA VE UYUMSUZLUKLARIN BİLDİRİMİ

Görev ve Sorumluluklar

Çalışanlar İçin:
santral_enerji

Astlarına ve üstlerine saygılı, itaatkâr davranmak.

santral_enerji

Etik kurallar kapsamındaki düzenlemelere ve ilgili yasalara uygun hareket etmek.

santral_enerji

Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili politika ve prosedürleri öğrenmek.

santral_enerji

Kendisi veya başkaları ile ilgili konularda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışmak.

santral_enerji

Etik kurallar kapsamına girebilecek görüş ve önerilerini, kurallara dahil edilmesi için öneride bulunmak.

santral_enerji

Sorumluluklarını belirlemek.

santral_enerji

İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirmek.

santral_enerji

Uygun Şirket politikalarına, prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurmak.

santral_enerji

Risklerin azaltılmasına yardımcı olmak.

santral_enerji

Her konuda ilgili birimlere danışmak.

santral_enerji

Öğrendiklerini diğerleriyle paylaşmak.

santral_enerji

Çıkar çatışmasına girmemek.

Etik Kural Danışmanı İçin:

santral_enerji

Etik Kural Danışmanı, Grubun insan kaynaklarından sorumlu en üst yöneticidir.

santral_enerji

Şirket içerisinde etik konusunda çalışanlar tarafından iletilen soru ve konularda yön göstermek, danışmanlık yapmak.

santral_enerji

Şirket içinde çözümlenemeyen veya çözümü soruşturma gerektiren etik uygunsuzlukları Etik Kurul’a yönlendirmek.

santral_enerji

Kendisine ulaşan Şirket içi etik uygunsuzlukların çözümüne Etik Kurul’un talebi doğrultusunda katkıda bulunmak.

santral_enerji

Kendisine gelen etikle ilgili soruları ve uygunsuzlukları sonuçları ile birlikte düzenli olarak veya istenildiğinde Etik Kurul’a raporlamak.

santral_enerji

Etik Kurul’un yaptığı soruşturmalarda Şirketten kontak kişi olmak ve soruşturmalara gerekli desteği vermek.

santral_enerji

Şirkette yürütülen etik uygulamalarının etkinliğini izlemek, takip etmek, uygulamalarda destek olmak.

Grup Yöneticileri İçin:

santral_enerji

Etik kuralları destekleyen bir Şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamak.

santral_enerji

Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmak, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmek.

santral_enerji

Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini ilgili birimlere iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemek.

santral_enerji

Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak.

Uyumsuzlukların Çözümlenmesi

santral_enerji

Etik Kurul Organizasyon.

santral_enerji

Grup Etik Kurallarına aykırılık gösteren konular Etik Kurulu kanalı ile çözüm için ele alınıp değerlendirilir. Etik Kurul;

santral_enerji

Yönetim Kurulu Başkanı.

santral_enerji

Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

santral_enerji

Yönetim Kurulu Üyesi.

santral_enerji

Uyumsuzluğu yaratan şahsın bulunduğu departman amiri.

santral_enerji

İnsan Kaynakları Üst yöneticisinden oluşmaktadır. (Gerekli görülür ise konu ile ilgili tanıklar da kurula dahil edilebilir).

Etik Kurul Çalışmaları gizlilik içerisinde yürütülür ve alınan kararlar tutanağa geçirilir. Uyumsuzluk ile ilgili bilgi, belge ve ifadeler de tutanağa eklenir ve başkan ve üyeler tarafından imza altına alınır.


Soruşturma ve incelemelerin neticesi, zaman geçirilmeden uygulamaya geçirilir ve ilgili birimlere bildirilir.


Tüm bu işlemler alt ve üstlerin etkisi altında kalınmadan yapılır.
Etik Kurulu’nun çalışmaları gerekli görüldüğünde revizyona tabi tutulabilir.

Etik Kurul Çalışma İlkeleri

Etik kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

santral_enerji

Bildirimler ve şikâyetler ile bildirim veya şikâyette bulunanların kimliğini gizli tutar.

santral_enerji

Soruşturmayı gizlilik kuralları içinde yürütür.

santral_enerji

Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.

santral_enerji

Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi, delil ve belgeler tutanağa eklenir.

santral_enerji

Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

santral_enerji

Soruşturma ivedilikle ele alınır ve sonuca mümkün olan en hızlı şekilde ulaşılır.

santral_enerji

Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.

santral_enerji

Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.

santral_enerji

Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.

santral_enerji

Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.

Çalışanlarımız, Grubumuzun İş Etiği Kurallarının veya Şirketlerimizin tabi olduğu yasal düzenlemelerin ihlal edildiğini öğrenirse, bu durumu öncelikle doğrudan bağlı oldukları yöneticilerine veya İnsan Kaynakları Bölümümüze veya aşağıdaki iletişim kanallarını kullanarak Etik Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler, etik kural ihlali olarak yorumlanır.

E-posta: ethics@birlesim.com

Sürdürülebilir Siteler

20/26

Yenilik

4/6

Malzeme & Kaynaklar

8/14

Su Verimliliği

10/10

Bölgesel Öncelikli Krediler

4/4

İç Mekan Çevre Kalitesi

8/15

Enerji & Atmosfer

10/35

Sürdürülebilir Siteler

20/26

Su Verimliliği

10/10

Yenilik

4/6

Bölgesel Öncelikli Krediler

4/4

Malzeme & Kaynaklar

8/14

İç Mekan Çevre Kalitesi

8/15

Enerji & Atmosfer

10/35

Leed Gold Sertifikalı Merkez Binamız

Birleşim Grup merkez ofisi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan İLK Leed Gold Sertifikasına sahip Yeşil Bina’dır.

8,5 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 11.000 m2 kullanım alanına sahip merkez binası idari ofisler ve depo tesisi olmak üzere iki ayrı binadan oluşmaktadır.

Depo kısmı 6000 m2 depolama ve sevkiyat alanından, merkez bina 5 adet toplantı salonu, 100 kişilik eğitim ve seminer salonu, 100 kişilik yemekhane ve ofislerden oluşmaktadır.

Yeşil Bina statüsünde olan ofisimizde, yağmur suyu toplama ve arıtma sistemi, gri su sistemi, güneş enerjisi sistemi, gün ışığına göre enerji otomasyonu sistemi kurulmuştur.

Seçilen ve kullanılan tüm malzemeler Leed Gold Sertifikasına uygun ürünlerdir.


İK POLİTİKA VE UYGULAMALARI

Şirketimiz kurulduğu günden itibaren hedeflerini gerçekleştirmek ve daha kurumsal bir yapıya dönüşebilmek için sürekli değişim içindedir.
İnsan Kaynakları birimi de 2013 yılında bu hedefler doğrultusunda oluşturulmuş, gerek işe alım süreçlerinde gerekse iç düzenlemelerde daha objektif ve daha profesyonel kararlar alınması amaçlanmıştır. İnsan Kaynakları biriminin temel görevi güçlü ve konusunda uzman ekipleri bir araya getirmek ve bu ekibi bir uyum içerisinde görevlendirmektir.

SORUMLULUK

santral_enerji

Aday araştırma sürecinde profesyonel iş gücünü daha hızlı bulabileceği mecraları takip eder.

santral_enerji

Adaylarla ilgili referans araştırması yapar.

santral_enerji

Adayların iş tecrübelerinin ve eğitiminin görevlendirileceği alan/proje ile uyumlu olup olmadığını detaylı olarak inceler.

santral_enerji

İş başvurularında hem İK birimi, hem çalışacağı birim amiri, hem de üst yönetimden bir değerlendirici ile görüşme sürecini yürütür, böylece objektif karar alınmasını sağlar.

santral_enerji

İşe alım aşamasında iç dengeleri göz önünde bulundurarak süreci yönetir.

santral_enerji

İşe alım sonrasında çalışanının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

santral_enerji

Çalışanlarının eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını amirleri ile birlikte gözlemleyerek ilgili araştırmaları yapar.

Santral Enerji İnsan Kaynakları Politikası

santral_enerji

Çalışanların karşı adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan,

santral_enerji

Çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu,

santral_enerji

Her bir çalışanın değer yaratarak Santral Enerji A.Ş.’nin geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü,

santral_enerji

Yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen,

santral_enerji

Biz1İz ruhunu yansıtan Birleşim Grup şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

Bu hedefler doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için adil ve şeffaf bir yönetimi benimser ve geliştirir.
Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi iş yeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda işe alım ve yetenek yönetimi ile ilgili Yetenek Kazanım Süreci, Yetenek Yönetimi Süreci ve Elde Tutma Süreci uygulamalarını benimser.

Bize Ulaşın

Genel Başvuru Formu

Santral Enerji’de çalışma fırsatı yakalamak üzere başvurunuzu oluşturun.

Başvuru Yapın

CV'nizi Gönderin