Güneş Enerjisi Eğitimi

Güneş Enerjisi Eğitimi

Güneş (Solar) enerjisi, fosil yakıtlara ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı olan avantajları sayesinde günden güne kullanım oranı açısından artış gösteriyor. Yapılan ileri tarihli projeksiyonlara göre sadece ülkemizde iki yüz bin kişinin güneş enerjisi ve bu enerjiye bağlı sistemler üzerinde iş bulması bekleniyor. Günümüzde hala emekleme döneminde olduğu düşünülen güneş enerji sistemlerinin, kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması ve bu sistemlere dair bilincin yükseltilmesi için de birçok eğitim programı başlatılıyor. Tüm eğitim programlarının temel amacı, fosil yakıt kullanımının azalmasını takiben oluşacak işsizliğin, oldukça yeni ve geniş bir alan olan güneş enerjisine ve bu enerjiye bağlı alanlara yönlendirilmesi.

Spesifik olarak güneş enerji sistemleri eğitimi veren kursları saymak mümkün olmasa da bu alanda verilecek eğitimin niteliği hakkında bazı bilgilendirmeler yapmak mümkündür. Bilindiği üzere güneş enerjisi yani solar enerji her yeni günle beraber gelişimini sürdüren oldukça dinamik bir sektör. Bu sebepten ötürü verilecek eğitimlerin içeriğine de her gün olmasa da her yıl yeni bilgiler ekleniyor. Bu alanda eğitim almak isteyenlerin bilmesi gereken şeylerin başında da sektörün oldukça dinamik olduğunun bilinmesi geliyor. Yani güneş enerjisi alanında eğitim alacakların devamlı olarak kendini geliştirmeleri ana koşul olarak karşımıza çıkıyor.

Güneş enerjisi eğitimi alacak olanların eğitimin içeriğini kontrol ederken hem teorik hem de pratik eğitimlerin varlığı konusuna dikkat etmeleri gerekir. Yani nitelikli bir eğitim hem teorik hem de pratik bilgileri içerisinde barındırır. Teorik kısımda alınan bilgiler pratik ile harmanlanır ve sektör tecrübesi olanların da yardımıyla mesleki bir alana dönüştürülür. Ayrıca eğitimin niteliği GES projelerine yönelik veya bireysel kullanıma yönelik olabileceğinden ötürü, eğitim almak isteyenlerin sektör tecrübesini hangi alanda kazanmak istediklerini önceden belirlemesi ve buna göre bir kurs seçmesi gerekmektedir.

Ev tipi güneş enerji sistemlerine yönelik eğitimlerin içeriği genel olarak şu konu başlıklarını içerisinde barındırmaktadır:

●Solar enerjinin, enerji türleri içerisindeki yeri ve önemi. Solar enerjinin bugünü ve geleceği. Ayrıca sektörün anahtarı olan literatür hakkında bilgilendirmeler.

●Solar enerji yapılarını anlamak için gerekli bilgiler. Sistemi oluşturan her parçanın ayrı ayrı incelenmesi ve anlatılması. Bir bütün olarak solar sistemlerin kapasiteleri ile verimleri hakkında teorik ve pratik bilgilendirmeler.

●Solar enerji sistemlerinin en önemli ve gelişime açık parçalarından olan panellere dair kapsamlı dersler. Panel yapılarının ve malzemelerinin enerji verimliliği üzerindeki etkilerinin deneyler yardımıyla değerlendirilmesi. Ayrıca güneş açıları, gölgeler ve diğer olumsuz durumların güneş panellerine olan etkilerinin detaylıca açıklanması.

●Şehir şebekesinin dahil olduğu güneş paneli sistemlerinin detaylı incelenmesi. Şebekeye bağımlı ve şebekeden bağımsız güneş paneli sistemlerinin kuruluma dair kritik bilgilendirmelerin yapılması.

●Güneş paneli sistemlerini tasarlamak için gereken programların niteliği ve bu programlara dair kritik bilgilerin detaylıca açıklanması. Hangi sistemin hangi programlar yardımıyla tasarlanabileceğinin eğitim alan kişilere anlatılması.

●Uzaktan yönetilebilir güneş enerji sistemlerinin yapım aşamalarına dair detaylı anlatımların yapılması. Hangi durumlarda uzaktan erişimin gerekli olabileceğine dair bilgilendirmeler.

●Kusursuza yakın güneş enerji sistemlerinin kurulumu. Kurulumdan sonra ortaya çıkabilecek hataların değerlendirilmesi ve bu hataların ortaya çıkartılabilmesi için gerekli test prosedürlerinin anlatılması.

●Çatı merkezli güneş enerji sistemleri ile zemin merkezli güneş enerji sistemlerinin kullanım alanlarının anlatılması. Bu iki yöntem arasındaki avantaj ve dezavantajların detaylı açıklanarak kullanım alanlarının güneş enerji eğitimi alanlara açıklanması.

GES sistemleri ve çeşitli kurumlara verilecek güneş enerjisi eğitimi ise şu nitelikleri taşımalıdır:

●Yenilenebilir enerjinin detayları

●Yenilenebilir enerjinin kurum ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi

●GES projelerine yönelik teorik ve pratik eğitimler

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin